Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Έναρξη:

 

29.06.2021

Διάρκεια:

     

9 μήνες /500 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

20

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, το άνοιγμα του σχολείου, την αλλαγή των προγραμμάτων και του προσανατολισμού του στις νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση υποστηρίζει ότι η κοινωνική ένταξη των μεταναστών/προσφύγων και των μειονοτήτων μπορεί να γίνει «ειρηνικά», χωρίς καταναγκασμό αυτών των ομάδων για να εγκαταλείψουν την ταυτότητά τους.

Οι δυσκολίες, πολλές φορές, των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μαθητών, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της εκπαίδευσης και της ετοιμότητάς τους τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην ελληνική πραγματικότητα. Διαπολιτισμικά έτοιμος θεωρείται ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος μπορεί να χειρίζεται με άνεση και ευχέρεια θέματα που αφορούν τη διαφορετικότητα, όπως επίσης και τα όποια προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ των εθνοπολιτισμικών ομάδων που ζουν σε μία χώρα, σε μία κοινωνία.

Το Πρόγραμμα αυτό έχει ως γενικό σκοπό την επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών και των στελεχών, αλλά και των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με μετανάστες/πρόσφυγες μαθητές, να αντιμετωπίσουν την κοινωνική, πολιτισμική και εθνική ποικιλότητα των μαθητών στο ελληνικό σχολείο και την κοινωνία γενικότερα. Ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα αντιμετωπίζει το προσφυγικό θέμα, αποτελεί αναγκαιότητα η διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών.

Tην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, προκειμένου οι επιμορφούμενοι που θα παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα να είναι σε θέση να αξιολογούν τις ανάγκες μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να αναπτύξουν διαπολιτισμική ικανότητα, «ανοικτότητα» στο διαφορετικό, κατάλληλες διδακτικές δεξιότητες, ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων, γνώση για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, δυνατότητα εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων και διαφοροποίηση της διδασκαλίας τους. Επιπλέον το Πρόγραμμα εφοδιάζει τους επιμορφούμενους με το αναγκαίο υλικό, αναδεικνύει «καλές πρακτικές» και τους προσανατολίζει στην πρακτική αντιμετώπιση καταστάσεων ανά περίσταση και θέμα. Ιδιαίτερα βοηθά τους εκπαιδευτικούς στη γνώση και αντιμετώπιση των διακρίσεων, των προκαταλήψεων και της ρατσιστικής συμπεριφοράς και δίνει κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών προβλημάτων των παιδιών των μεταναστών/προσφύγων στις σχολικές τάξεις.

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Ιστορική αναδρομή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 • Αρχές και μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας.
 • Διαπολιτισμικές Παιδαγωγικές αρχές σε πολυπολιτισμικές τάξεις.
 • Διαπολιτισμική ετοιμότητα/ικανότητα εκ-παιδευτικών

2. Θεσμικό πλαίσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 • Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ, Διαπολτισμικά Σχολεία, Δ.Υ.Ε.Π.
 • Νομοθετικό πλαίσιο διαπολτισμικής εκπαίδευσης.
 • Παρουσίαση υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

3. Ο ρόλος της διοίκησης και της παιδαγωγικής καθοδήγησης στη διαμόρφωση του διαπολιτισμικού σχολείου

 • Διοίκηση/Ηγεσία και διαπολιτισμικότητα
 • Νέες πολιτικές του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τη στήριξη της σχολικής μονάδας
 • Ο ρόλος του/της Διευθυντή/ντριας και τα καθήκοντά τους στο διαπολιτισμικό σχολείο
 • Ο ρόλος του/της Σχολικού Συμβούλου στις διαπολιτισμικές παρεμβάσεις των σχολείων

4. Η εκπαίδευση προσφύγων μαθητών στην Ελλάδα

 • Εκπαιδευτικά προγράμματα στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).
 • Γλωσσικό υλικό για τη γλωσσική υποστήριξη προσφύγων μαθητών.
 • Προτάσεις για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη Διαπολτισμική εκπαίδευση (κοινωνικό – διοικητικό και παιδαγωγικό επίπεδο).

5. Δίγλωσση Εκπαίδευση

 • Επικοινωνιακή/Ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα - Η αλληλεξάρτηση των γλωσσών και η σημασία της μητρικής γλώσσας των μαθητών.
 • Μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης.

6. Σχολικές επιδόσεις αλλόφωνων μαθητών

 • Η έννοια της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση.
 • Το πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας και παράγοντες που επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών.
 • Η αξιολόγηση των αλλόφωνων μαθητών.

7. Ξενοφοβία, στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός

 • Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων.
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού ρατσισμού.

8. Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα

 • Eννοιολογικός προσδιορισμός του διαπολιτσμικού Α.Π.
 • Ολιστική προσέγγιση του δια-πολιτισμικού Α.Π
 • Το «Κρυφό» Α.Π.Σ. και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

9. Ανάπτυξη σχεδίων εργασίας και δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικό περιεχόμενο

 • Ανάπτυξη δια-πολιτισμικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη δια-πολιτισμικών σχεδίων εργασίας

10. Εκπόνηση γραπτής εργασίας (προεραιτική)

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 690€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 414€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (621,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω οι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 20% (552,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 25% (517,50€)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: Έκπτωση 50% (345,00€)

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Παπαχρήστος Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Σχολικός Σύμβουλος, τ. Διευθυντής Σπουδών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών