Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έναρξη:

 

29.06.2021

Διάρκεια:

     

9 μήνες /400 ώρες

Μονάδες ECVET:

 

16

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Σκοπός

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση και εξοικείωση των εκπαιδευτικών , των διευθυντών και των στελεχών της εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα σημαντικά θέματα και ζητήματα, που αφορούν την άσκηση του διευθυντικού ρόλους σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική μονάδα.

Το εν λόγω Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων σε όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με τη διοίκηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας, είτε αυτή ανήκει στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στο χώρο της μετά - δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παρέχει τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες δεξιότητες πάνω στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, να γνωρίσουν τα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και το πώς αυτά συνδέονται με τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και να μπορούν να σχεδιάζουν το πλαίσιο εφαρμογής αρχών διαχείρισης και εφαρμογής ποιότητας, σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό της αρμοδιότητάς τους.

Διδακτικές Ενότητες

Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος:

1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών

 • Η έννοια της Οργάνωσης και Λειτουργίας ενός Οργανισμού στο πλαίσιο της Διοικητικής Επιστήμης
 • Οι Διαδικασίες Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Λήψης Αποφάσεων στο Πλαίσιο ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού
 • Μορφές Προγραμματισμού στη Διοίκηση ενός Εκπαιδευτικού Οργανισμού
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διεύθυνση
 • Ποιότητα και Εκπαίδευση
 • Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Φορείς Τυπικής Εκπαίδευσης
 • Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Αρχική Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: Συνεχιζόμενη Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγών στις εκπαιδευτικές μονάδες

2. Θεωρία Ομάδων – Συγκρούσεις και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση

 • Θεωρία Ομάδων
 • Είδη Ομάδων στις Οργανώσεις και Δια – ομαδικές σχέσεις
 • Οι συγκρούσεις στην Οργάνωση και την Εκπαιδευτική Μονάδα
 • Θεωρίες Λήψης Αποφάσεων
 • Συγκρούσεις και Λήψη Αποφάσεων
 • Εστίαση στην Επίλυση των Συγκρούσεων

3. Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών - Κουλτούρα Συνεργασίας και Διαχείριση Κρίσεων στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς

 • Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών
 • Ανάπτυξη Δημιουργικότητας και Κουλτούρας Συνεργασίας
 • Διαχείριση Κρίσεων στις εκπαιδευτικές μονάδες

4. Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας Εκπαιδευτικών Μονάδων, Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών

 • Διασφάλιση Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Διασφάλιση Ποιότητας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος – Τμημάτων – Υποδομών και Υπηρεσιών
 • Το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της κατάρτισης
 • Παρουσίαση αξόνων, δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης των φορέων
 • Εσωτερικό Σύστημα Ποιότητας και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί
 • Ανάπτυξη Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας ενός εκπαιδευτικού οργανισμού
 • Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Η Μεθοδολογία της Αξιολόγησης: Μοντέλα και Τεχνικές
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προσωπικού
 • Αξιολόγηση Διοικητικού Έργου και Προσωπικού
 • Η διεθνής εμπειρία στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου
 • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αξιολόγηση στις σχολικές μονάδες
 • Συγγραφή Εκθέσεων Αυτοπαρουσίασης

5. Η Διαχείριση του «Διαφορετικού»

 • Η έννοια της διαφορετικότητας και η αντιμετώπιση της στο χώρο εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικές Στρατηγικές και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Διαδικασίες Αντιμετώπισης Επιθετικότητας στο Σχολικό Περιβάλλον
 • Παρεμβάσεις για την πρόληψη της θυματοποίησης

Κόστος & Εκπτωτική Πολιτική

Κόστος Προγράμματος: 350€

Ειδική τιμή λόγω πανδημίας COVID-19: 210€

ΟΜΑΔΑ Α: Έκπτωση 10% (315,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που επιθυμούν να καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα του Προγράμματος
 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια

ΟΜΑΔΑ Β: Έκπτωση 20% (280,00€)

 • Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΟΜΑΔΑ Γ: Έκπτωση 30% (245,00€)

 • Άνεργοι
 • Φοιτητές
 • Πολύτεκνοι
 • ΑμεΑ

ΟΜΑΔΑ Δ: Έκπτωση 35% (227,50€)

 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής

Δόσεις

Η καταβολή του ποσού για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν όλες τις θεματικές ενότητες του Προγράμματος, μπορεί να γίνει σε 3 δόσεις .

Εκπτωτική Πολιτική

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν το δικαίωμα της έκπτωσης και θα ενημερώνεστε από τη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Σημειώνεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του. Επίσης, η προβλεπόμενη για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων έκπτωση, δεν ισχύει σε περίπτωση που χορηγηθεί έκπτωση για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος:

Γκιόσος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - ΣΕΠ στην Θεματική Ενότητα «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών