ekpa

Επιμόρφωση

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΕΚΠΑ - Μοριοδότηση ECVET

Αξιοπιστία

Με την υπογραφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης

Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) και δια ζώσης μοντέλα εκπαίδευσης

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

online application
faq
login
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» διάρκειας 200 ωρών.

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση αποτελεί Πρόγραμμα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και εντάσσεται στο ερευνητικό του πρόγραμμα «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης» με κωδικό έρευνας 12728».

Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
200 ώρες (Κωδ. PROFED) –
Έναρξη Προγράμματος Πέμπτη 31/10/2019

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των ορισμών, των διαστάσεων και τα διαφορετικών ειδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας.
Η σκοπιμότητα του προγράμματος τεκμηριώνεται τόσο από θεσμικές αλλαγές όσο και από εφαρμογή Ευρωπαϊκής, Εθνικής ή Περιφερειακής πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές καταδεικνύουν δύο σημαντικές αναγκαιότητες:
(α) Την ανάπτυξη δεξιοτήτων υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
(β) Την ανάγκη κατανόησης του σύνθετου χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να γίνονται αντιληπτές οι ιδιαιτερότητες, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που ανοίγονται.
Η έναρξη του Προγράμματος γίνεται με δημόσια αναγγελία στο Διαδίκτυο όπου καθορίζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την ένταξη του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
 • Εκπαιδευτικοί Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών
 • Εκπαιδευτές ΙΕΚ- ΣΕΚ-ΚΕΚ-ΔΒΜ
 • Διοικητικά Στελέχη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΙΕΚ- ΣΕΚ-ΚΕΚ-ΔΒΜ κ.α)
 • Καθηγητές και Στελέχη Κολλεγίων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέσω των μαθημάτων, θα αναλυθούν ζητήματα που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Το εννοιολογικό πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Αρχική Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Αρχική Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Συνεχιζόμενη Μη Τυπική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Το Θεωρητικό Πλαίσιο – Οι Αρχές και οι Ομάδες Στόχοι της μη Τυπικής Εκπαίδευσης
 • Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Το θεσμικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας της κατάρτισης
 • Κοστολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Χρήση Καινοτόμων Εργαλείων και Σύγχρονων Τεχνολογιών στα Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και Πιστοποίηση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 • Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Κατάρτιση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα ακολουθεί τη μεθοδολογία της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει σπονδυλωτή διάρθρωση σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα. Η εκτίμηση του απαιτούμενου “χρόνου διδασκαλίας” αποσκοπεί στην διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τον υπολογισμό του χρόνου ενασχόλησής τους με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Προκύπτει δε, από τον συνολικό αριθμό των διδακτικών ενοτήτων του εκπαιδευτικού υλικού, επί την αναγωγή των απαιτούμενων ωρών διδασκαλίας του σε ώρες δια ζώσης διάλεξης (ανάλογα με τον γνωστικό όγκο και τον βαθμό δυσκολίας του), ανά διδακτική ενότητα.
Η διδασκαλία με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση διεξάγεται μέσω διαδικτύου και της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150 ευρώ, για φοιτητές, ανέργους, προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ της ημεδαπής κλπ μπορείτε να μεταβείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες εκπτώσεων.
Το ποσό καταβάλλεται εφ άπαξ στην αρχή του σεμιναρίου.

Φόρμα Αίτησης

 

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι στις
30 Οκτωβρίου 2019
Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 31 Οκτωβρίου 2019.

Με την ολοκλήρωση του Επιμορφωτικού Προγράμματος, θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Επιτυχούς παρακολούθησης και «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στο Θεματικό Αντικείμενο: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση».

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος
Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Δρ. Ευθύμιος Λέκκας

Pin It